RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada 2005 - 2007

1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare
1.1. Denumirea: S.C. SAN SYSTEMS INDUSTRY S.R.L.
1.2. Statutul juridic1): Societate comercială cu răspundere limitată
1.3. Actul de înfiinţare2): Sentinţa civilă nr. 2484/S/18.12.1992
1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: SSY123
1.5. Director general/Director: ing. Ion Neagoe
1.6. Adresa: B-dul Republicii, Bl. D6, Sc. A+b, mezanin, Piteşti, jud. Argeş
1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: Tel/Fax: 0248 222 033, 0348 439 744 (5)
                                                            Website: www.sansystems.ro
                                                            E-mail: sansystemsind@gmail.com
2. Domeniul de specialitate
2.1. Conform clasificării UNESCO3): 3310 – Tehnologii industriale
2.2. Conform clasificării CAEN: 4531, 4534, 7210, 7310, 7420
3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare
3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare (maximum 1.000 de caractere):
          Misiunea S.C. SAN SYSTEMS INDUSTRY S.R.L. este aceea de a realiza activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică şi prestarea de servicii specifice în domeniile de competenţă, în plan naţional şi internaţional. Direcţiile de cercetare – dezvoltare – inovare sunt:

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere):
          Elaborare de lucrări de specialitate:

3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:


SPECIFICAŢIE INDICATORI

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

Total active imobilizate

4.234.579

1.953.411

1.357.899

Total active circulante, din care:

2.482.709

5.970.483

2.276.276

Stocuri

552.571

762.953

289.769

Casa şi conturi la bănci

599.538

466.578

343.195

Creanţe

1.275.946

4.697.968

1.611.581

Cheltuieli în avans

54.654

42.984

31.731

Total capitaluri, din care:

5.054.927

6.480.645

2.637.008

Capital social subscris şi vărsat

400.000

10.000

10.000

Rezerve

481.444

457.494

457.494

Datorii

4.173.483

6.013.151

2.169.514

Cifra de afaceri

12.577.212

12.154.202

9.297.767

Total venituri

12.648.119

12.261.593

9.402.386

Total cheltuieli

12.167.188

11.260.257

8.288.698

Rezultatul brut al exerciţiului financiar

450.931

1.001.336

1.113.688

Rezultatul net al exerciţiului financiar

385.919

840.245

956.016

4. Criterii primare de performanţă                                                                                                                                                                                                                                                                                         punctaj
4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI4)  
4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice                                                                                       0 x 30 
4.1.2. Punctaj cumulat ISI5)                                                                                                0 x 5   
4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI6)                                           0 x 5   
 (Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)                                  
             Total punctaj cap. 4.1:                                                                                            0
4.2. Brevete de invenţie7)                            
4.2.1. Număr de brevete                                                                                                     0 x 30 
4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI                                                              0 x 5   
 (Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează caanexa nr. 4.2)                                  

             Total punctaj cap. 4.2:                                                                                            0         

4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi serviicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).
4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii                                                           6 x 20
 (Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3)
              Total punctaj cap. 4.3:                                                                                            120
             Total punctaj cap. 4:                                                                                                120
5. Criterii secundare de performanţă                       
5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate8) fără cotaţie ISI
5.1.1. Număr de lucrări                                                                                                       4 x 5   
 (Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1)                              
             Total punctaj cap. 5.1:                                                                                            20
5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program       
5.2.1. Număr de comunicări prezentate                                                                             0 x 5   
 (Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)                                   
             Total punctaj cap. 5.2:                                                                                            0
5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar
5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc:                                                           4 x 5   
 (Lista modelelor, normativelor etc, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3)                       
             Total punctaj cap. 5.3:                                                                                            20
           Total punctaj cap. 5:                                                                                                 20
6. Prestigiul profesional
6.1. Membrii (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute
 Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea:                                      0 x 20 
6.2. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)
 Număr de prezenţe:                                                                                                            0 x 10 
6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie    
 Număr de premii:                                                                                                                0 x 20 
6.4. Premii naţionale ale Academiei Române   
 Număr de premii:                                                                                                                0 x 20 
6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare     
 Număr de conducători de doctorat:                                                                                  0 x 10 
6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare 
 Număr de doctori în ştiinţă:                                                                                               0 x 10 
             Total punctaj cap. 6:                                                                                               0
           Total punctaj cap. 4+5+6: 120 + 20 + 20                                                                160
 7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):
7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice9):                                                                                                                                                0
7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private:                                                                                                                                                0
7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice10):                                                                               


Nr. crt.

Tipul programului / nr. contract

2005

2006

2007

2008

1

3067 / 19.12.2005

-

67.970

-

-

2

5640 / 19.12.2006

-

155.915

-

-

3

1015 / 21.11.2007

-

-

35.105

-

4

39 / 17.12.2007

-

-

39.389

-

5

105 / 28.09.2007

-

-

282.709

-

6

14 / 29.02.2008

-

-

-

40.347

7

16 / 29.02.2008

-

-

-

40.292

7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:                                                                                                          


Nr. crt.

Nr. contract

2005

2006

2007

2008

1

273 / 2005

-

85.000

-

-

2

199 / 2006

-

71.866

-

-

7.5. Alte surse:                                                                                                                  0
7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie):                 0
8. Resursa umană de cercetare (situaţia va fi prezentată pe ani)
8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/ din care doctori în ştiinţă:

 

2005

2006

2007

8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/ din care doctori în ştiinţă

-

-

-

8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/ din care doctori în ştiinţă

-

-

-

8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/ din care doctori în ştiinţă

-

-

-

8.1.4. Cercetători ştiinţifici/ din care doctori în ştiinţă

-

2 / 0

2 / 0

8.1.5. Asistenţi de cercetare

-

-

-

8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat

-

-

-

8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane
8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului:                                                                                                                                        0
8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea:                                                                                                                                       0
9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
 9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:
            Activitatea nu este organizată sub formă de laboratoare 
 9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani:


Nr. crt.

Echipamentul

Anul fabricaţiei

Valoarea

Sursa de finanţare a investiţiei

 1.  

Calculator DELL  512 MB DDR 2 cu licenţă WINDOWS XP PROF

2005

2321,54

Fonduri proprii

 1.  

Calculator DELL OPTIPLEX cu licenţă WINDOWS XP PROF

2004

2528,42

Fonduri proprii

 1.  

Calculator DELL PENTIUM 4 cu licenţă WINDOWS XP PROF

2005

2321,54

Fonduri proprii

 1.  

Calculator DELL + Monitor

2007

2468,98

Fonduri proprii

 1.  

Calculator LAPTOP C640

2004

3148,29

Fonduri proprii

 1.  

Calculator + Monitor DELL

2007

2679,78

Fonduri proprii

 1.  

Calculator + Monitor DELL

2007

3323,63

Fonduri proprii

 1.  

Calculator LAPTOP DELL

2005

4783,57

Fonduri proprii

 1.  

LAPTOP 1024 MB

2007

2668,08

Fonduri proprii

 1.  

LAPTOP DELL LATITUDE

2004

4953,00

Fonduri proprii

 1.  

LAPTOP DELL

2006

5149,98

Fonduri proprii

 1.  

LAPTOP DELL 120 GB

2007

2657,65

Fonduri proprii

 1.  

Calculator PENTIUM 4 cu licenţă WINDOWS XP PROF

2005

2359,84

Fonduri proprii

 1.  

Calculator PENTIUM 4 cu licenţă WINDOWS XP PROF

2005

2359,84

Fonduri proprii

 1.  

UPS 5000 VA PW9120

2006

5406,73

Fonduri proprii

 1.  

Copiator / imprimantă Sharp

2006

3975,00

Fonduri proprii

1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de . . . . . . . . din cadrul Universităţii . . . . . . . ).
2) Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare.
3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.
4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].
5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar.
6) Sunt excluse autocitările.
7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului.
8) În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B.
9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro.
10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

ANEXA 4.3
Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare – dezvoltare, comandate de beneficiar.


Nr. crt.

Proiect / Contract de cercetare / Contract comercial / Beneficiar

Rezultat

Termen de raportare / predare (luna, anul)

ANUL 2006

1

Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea „Alimentarea cu apă şi canalizarea apelor menajere sat Stolnici, comuna Stolnici, judeţul Argeş”
Contract: 3067 / 19.12.2005
Beneficiar: Consiliul Local Stolnici, judeţul Argeş

Studiu de fezabilitate

Martie 2006

ANUL 2007

2

Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea „Alimentarea cu apă a satelor Fâlfani, Cotmeana şi Vlăşcuţa, comuna Stolnici, judeţul Argeş”
Contract: 1015 / 21.11.2007
Beneficiar: Consiliul Local Stolnici, judeţul Argeş

Studiu de fezabilitate

Februarie 2008

3

Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea „Alimentarea cu apă a satelor Humele, Găujani, Goia, Colţu şi Satu Nou, comuna Ungheni, judeţul Argeş”
Contract: 39 / 17.12.2007
Beneficiar: Consiliul Local Ungheni, judeţul Argeş

Studiu de fezabilitate

Aprilie 2008

4

Realizare studiu tehnic pentru lucrarea „Sistem informational pentru utilizarea si monitorizarea traficului urban folosind tehnologiile GSM, GPS, şi ZBEE”

Studiu tehnic

 

ANUL 2008

5

Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea „Canalizarea şi epurarea apelor menajere uzate a satelor Humele, Găujani, şi Colţu, comuna Ungheni, judeţul Argeş”
Contract: 14 / 29.02.2008
Beneficiar: Consiliul Local Ungheni, judeţul Argeş

Studiu de fezabilitate

Mai 2008

6

Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea „Canalizarea şi epurarea apelor menajere uzate a satelor Fâlfani, Cotmeana, Cochineşti şi Vlăşcuţa, comuna Stolnici, judeţul Argeş”
Contract: 16 / 29.02.2008
Beneficiar: Consiliul Local Stolnici, judeţul Argeş

Studiu de fezabilitate

Mai 2008

 

 

ANEXA 5.1
Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate


Nr. crt.

Denumirea lucrării

Revista

ANUL 2007

1

O nouă dezvoltare a tehnologiei de gazeificare a biomasei

Ecologia industrială

2

Eco – concepţia în întreprindere: motoarele eco – concepţiei şi organizarea industrială

Ecologia industrială

3

Eco – concepţia factor major al dezvoltării economice sustenabile

Ecologia industrială

4

Tehnologii economice şi ecologice de reparaţie a drumurilor

Ecologia industrială

ANEXA 5.3
Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar.


Nr. crt.

Proiect / Contract / Beneficiar

Rezultat

Termen de raportare / predare (luna, anul)

ANUL 2006

1

Proiectare şi execuţie „Sistem de ungere pentru lanţ etuvă”
Contract: 273 / 2005
Beneficiar: Auto Chassis Internaţional Romania S.R.L.

- Proiect
- Execuţie şi montare sistem

Martie 2006

2

Proiectare şi execuţie „Montare interfaţă ROB 3000 pentru controlul sudurii manuale”
Contract: 199 / 2006
Beneficiar: Auto Chassis Internaţional Romania S.R.L.

- Proiect
- Execuţie şi montare sistem

August 2006

ANUL 2007

3

Realizare proiect pentru lucrarea „Alimentarea cu apă a satelor Stolnici şi Izbăşeşti, comuna Stolnici, judeţul Argeş şi canalizarea şi epurarea apelor menajere uzate zona centrală a satului Stolnici, judeţul Argeş”
Contract: 5640 / 19.12.2006
Beneficiar: Consiliul Local Stolnici, judeţul Argeş

- Proiect

Februarie 2007

4

Proiect: „Dezvoltarea sistemelor de generare PULSE – JET şi aplicarea acestora în reactoarele de gazeificare a biomasei pentru producerea energiei electrice”
Contract: 105 / 28.09.2007
Beneficiar: Agenţia managerială de cercetare ştiinţifică inovare şi transfer tehnologic AMCSIT - Politehnica

 1. Studiu tehnic
 2. Proiectare model experimental
 3. Realizare model experimental
 4. Experimentare model experimental
 5. Proiectare, realizare, verificare şi experimentare prototip
 1. Decembrie 2007
 2. Iunie 2008

 

- Decembrie 2008

- Mai 2009

 

- Septembrie 2009